Гаряча лінія Мінприроди: +38(044) 206 33 02 , Гаряча лінія Держуправління тел. ( - 0552- ) 26-31-95
 
Люби природу не як символ Душі своєї,
Люби природу не для себе,
Люби для неї.
(М. Рильський)
       

Законодавство

 

Стан довкілля

 

Погода

 
 

Радіація

02.02.2011 рівень радіації по м.Херсону складає
13 мкр/год

 

Корисні посилання

 

Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля


 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ


Н А К А З

18.12.2003 N 168

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 лютого 2004 р.
за N 155/8754Про затвердження Положення про участь громадськості
у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля


Відповідно до пункту "л" статті 20 Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища",
Конвенції "Про доступ до інформації, участь громадськості в
процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що
стосуються довкілля" (Орхуська конвенція) і розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.01.2002 N 34-р
"Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень
Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2002 році" та
з метою забезпечення прав громадськості щодо участі у прийнятті
рішень у сфері охорони довкілля Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Положення про участь громадськості у прийнятті
рішень у сфері охорони довкілля, що додається.

2. Головному спеціалісту Відділу взаємодії із засобами
масової інформації та громадськістю О.Сімоновій забезпечити
подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України в установленому порядку.

3. Начальнику Управління документального забезпечення
Л.Шумській довести Положення до керівників структурних підрозділів
центрального апарату, територіальних та урядових органів
державного управління Міністерства.

4. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату,
територіальних та урядових органів державного управління
Міністерства ознайомити своїх працівників з Положенням про участь
громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля для
врахування в роботі.


5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр С.Поляков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
18.12.2003 N 168


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 лютого 2004 р.
за N 155/8754


ПОЛОЖЕННЯ
про участь громадськості у прийнятті рішень
у сфері охорони довкілля1. Загальна частина

1.1. Це Положення регулює відносини щодо реалізації права
громадськості на участь у прийнятті рішень у сфері охорони
довкілля.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в
такому значенні:
Громадськість - одна або більше фізичних чи юридичних осіб,
їх об'єднання, організації або групи, які діють згідно з чинним
законодавством України або практикою.
Зацікавлена громадськість - це громадськість, на яку впливає
реалізація рішень з питань, що справляють чи можуть справити
негативний вплив на стан довкілля.

Громадське обговорення (публічне слухання або відкрите
засідання) - це процедура виявлення громадської думки з метою її
урахування при прийнятті органами виконавчої влади рішень з
питань, що справляють чи можуть справити негативний вплив на стан
довкілля (навмисне вивільнення генетично змінених організмів;
розміщення, проектування, будівництво або реконструкція об'єктів;
розробка проектів нормативно-правових актів тощо).
Суб'єкти громадського обговорення - це:
органи державної влади;
підприємства, установи, організації незалежно від форм
власності, суб'єкти підприємницької діяльності, які планують або
здійснюють господарську діяльність;
засоби масової інформації;

зацікавлена громадськість.
Особа, яка приймає рішення з питань, що справляють чи можуть
справити негативний вплив на стан довкілля (далі - особа, яка
приймає рішення), означає:
орган державної влади, до компетенції якого входить прийняття
таких рішень;
підприємства, установи, організації незалежно від форм
власності, на які законодавством України покладено виконання
інформаційних чи інших обслуговуючих функцій у сфері охорони
довкілля.
Замовник проекту рішення з питань, що справляють чи можуть
справити негативний вплив на стан довкілля (далі - замовник
проекту рішення) - будь-який суб'єкт, який звертається з
клопотанням щодо запровадження господарської діяльності до особи,
яка приймає рішення.


1.3. Основні принципи участі громадськості в прийнятті рішень
з питань, що справляють чи можуть справити негативний вплив на
стан довкілля:
прозорість та демократизм;
доступ громадськості до інформації для прийняття відповідних
рішень;
урахування громадської думки при прийнятті остаточного
рішення;
сприяння участі громадськості у прийнятті рішень.

1.4. Види рішень з питань, що справляють чи можуть справити
негативний вплив на стан довкілля, до яких залучається
громадськість:

1.4.1 розробка міждержавних, державних, регіональних,
місцевих та інших територіальних програм, місцевих планів дій,
стратегій та інших документів;
1.4.2 підготовка проектів законодавчих та інших
нормативно-правових актів;
1.4.3 здійснення державної екологічної експертизи з
проведенням оцінки впливу на навколишнє природне середовище
(далі - ОВНС) небезпечних об'єктів та видів діяльності;
1.4.4 видача відповідних документів на використання природних
ресурсів, на навмисне вивільнення генетично змінених організмів у
довкілля, а також діяльність, яка пов'язана із забрудненням
навколишнього природного середовища, поводженням з небезпечними
речовинами, відходами та їх розміщенням;

1.4.5 витрати, пов'язані із здійсненням природоохоронних
заходів за рахунок фондів охорони навколишнього природного
середовища.

1.5. До форм участі громадськості в прийнятті рішень з
питань, що справляють чи можуть справити негативний вплив на стан
довкілля, належать:
1.5.1 робота в складі експертних та робочих груп, комісій,
комітетів з розробки програм, планів, стратегій, проектів
нормативно-правових актів, оцінок ризиків;
1.5.2 робота в складі державних еколого-експертних комісій;
1.5.3 громадське (публічне) обговорення проектів рішень
центральних органів виконавчої влади та їх органів на місцях, що
справляють чи можуть справити негативний вплив на стан довкілля,
під час проведення парламентських слухань, конференцій, семінарів,
круглих столів, обговорення результатів соціологічних досліджень,
зборів громадян за місцем проживання тощо;

1.5.4 організація та проведення громадської екологічної
експертизи;
1.5.5 обговорення заяв про екологічні наслідки запланованої
діяльності та можливих альтернативних варіантів проектів рішень
щодо цих видів діяльності при проведенні ОВНС;
1.5.6 підготовка звернень до органів виконавчої влади з
актуальних екологічних проблем з пропозиціями та рекомендаціями
щодо їх вирішення в порядку, установленому Законом "Про звернення
громадян";
1.5.7 виступи в засобах масової інформації з екологічних
питань;

1.5.8 інші форми, передбачені законодавством України.

1.6. Громадське обговорення є поширеною формою виявлення
громадської думки для прийняття рішень з питань, що справляють чи
можуть справити негативний вплив на стан довкілля, і може
ініціюватися суб'єктами громадського обговорення.

2. Порядок проведення громадського обговорення

2.1. Замовник проекту рішення повідомляє особу, яка приймає
рішення, та розміщує в засобах масової інформації заяву про
екологічні наслідки запланованої діяльності, зміст якої
визначається ст. 35 Закону України "Про екологічну експертизу"
.


2.2. Особа, яка приймає рішення, визначає тривалість
громадського обговорення в залежності від виду запланованого
рішення. Тривалість громадського обговорення не може перевищувати:
3 місяців - для міждержавних, державних, регіональних
програм, планів, стратегій, концепцій, проектів
нормативно-правових актів; здійснення діяльності, яка справляє чи
може справити негативний вплив на стан довкілля, або рішень щодо
витрат, пов'язаних із здійсненням природоохоронних заходів за
рахунок Державного фонду охорони навколишнього природного
середовища;
2 місяців - для місцевих програм, планів дій, стратегій;
прийняття рішень щодо витрат, пов'язаних із здійсненням
природоохоронних заходів за рахунок місцевих фондів охорони
навколишнього природного середовища;

1 місяця - для видачі відповідних документів на використання
природних ресурсів, на навмисне вивільнення генетично змінених
організмів у довкілля, а також рішень щодо діяльності, яка
справляє чи може справити негативний вплив на стан довкілля.

2.3. З власної ініціативи або на прохання громадськості
особа, яка приймає рішення, може продовжити тривалість
громадського обговорення, якщо будь-які дані, інформація чи
докази, що надійшли протягом громадського обговорення, призвели до
виникнення принципово нових обставин, на термін, необхідний для
врахування цих обставин, але не більше 1 місяця.

2.4. На пропозицію громадськості або замовника проекту
рішення особа, яка приймає рішення, обирає форму громадського
обговорення.


2.5. З метою врахування інтересів суб'єктів громадського
обговорення за рішенням особи, яка приймає рішення, при
необхідності створюються представницькі консультативні або дорадчі
органи, до складу яких на добровільних засадах можуть входити
представники громадськості, замовника проекту рішення та особи,
яка приймає рішення.

2.6. Особа, яка приймає рішення, призначає дату та місце
проведення громадського обговорення та повідомляє про це суб'єктів
громадського обговорення не пізніше ніж за 30 днів до моменту його
проведення через засоби масової інформації (радіо, телебачення,
пресу, систему Інтернет, спеціальні видання), шляхом розсилки
таких відомостей зацікавленій громадськості звичайною чи
електронною поштою, розміщення оголошень у громадських місцях та
інформаційних центрах, інформування через представницькі
консультативні та дорадчі органи.


2.7. У повідомленні про проведення громадського обговорення
міститься інформація про:
2.7.1 передбачувану процедуру, місце, дату та час його
проведення;
2.7.2 короткий зміст проекту концепції, стратегії, програми,
місцевого плану дій, нормативно-правового акта або заяви замовника
проекту рішення щодо намірів розміщення, будівництва,
реконструкції об'єкта чи здійснення іншої діяльності, яка справляє
чи може справити негативний вплив на стан довкілля;
2.7.3 особу, яка приймає рішення; адреси, за якими можна
ознайомитися з додатковою інформацією та надіслати інформаційні
запити, пропозиції, зауваження і рекомендації щодо запланованого
розгляду питання;

2.7.4 строки подання інформаційних запитів, зауважень та
пропозицій;
2.7.5 можливість участі громадськості.

2.8. Громадське обговорення розпочинається з доповіді
замовника проекту рішення. У доповіді повинні бути висвітлені такі
питання:
2.8.1 зміст проекту рішення щодо запланованої діяльності (або
нормативно-правового акта);
2.8.2 можливий негативний вплив на стан довкілля (або
необхідність розгляду проекту нормативно-правового акта);
2.8.3 заходи для запобігання та/або зменшення такого впливу;

2.8.4 короткий зміст проекту рішення (або проекту
нормативно-правового акта);
2.8.5 зміст зауважень та пропозицій громадськості, які
надійшли до початку громадського обговорення;
2.8.6 інші відомості щодо проекту рішення.

2.9. Під час проведення громадського обговорення
громадськості надається можливість вільно висловлювати в усній та
письмовій формі свої думки, зауваження, пропозиції, рекомендації
щодо винесених на розгляд питань.

2.10. Матеріали громадського обговорення фіксуються із
застосуванням стенографічних або аудіовізуальних методів.
Представники замовника проекту рішення зобов'язані забезпечити
відповіді на запитання громадськості в усній формі під час
громадського обговорення або в письмовій формі після їх
закінчення.


2.11. Хід та результати громадського обговорення оформлюються
протоколом, який підписується головою і секретарем, обраними на
час проведення громадського обговорення його учасниками.
Результати повинні бути максимально враховані при підготовці
проекту рішення.

2.12. Особа, яка приймає рішення, після визначення
відповідного рішення щодо розглянутого питання інформує про нього
громадськість через засоби масової інформації у строк, який не
повинен перевищувати 30 календарних днів.

2.13. На письмовий запит громадськості їй можуть надаватися
для ознайомлення стенограми, аудіо-, відеозаписи, повний текст
прийнятого рішення з його обґрунтуванням та інші матеріали, що
мають відношення до громадського обговорення.


2.14. Матеріали громадського обговорення зберігаються в
архівах.

2.15. При розгляді проектів нормативно-правових актів у сфері
використання природних ресурсів чи охорони довкілля їх текст
повинен бути опублікований в засобах масової інформації не пізніше
ніж за 30 днів до початку громадського обговорення.

2.16. Громадськості надається можливість надсилати свої
зауваження та пропозиції до представницьких консультативних та
дорадчих органів у строки, оголошені в пресі. Пропозиції та
зауваження громадськості щодо проектів нормативно-правових актів
повинні бути розглянуті та враховані в межах чинного
законодавства.


2.17. Рішення, прийняте з порушенням норм цього Положення,
може бути оскаржене зацікавленими особами у передбаченому законом
порядку.

Головний спеціаліст відділу
взаємодії із ЗМІ та громадськістю О.Сімонова